Nationella rådet för traditionell musik och dans

Vi har som riksorganisationer under många år arbetat tillsammans i olika projekt där arbetet med en Handlingsplan för traditionell musik o dans, var ett samarbete där målsättningen inför det fortsatta arbetet var att skapa ett nationellt råd med uppdrag att följa upp handlingsplanen samt att initiera insatser och åtgärder som syftar till att främja genren.
Vårt nätverk är nu ett samarbetsorgan för traditionell musik och dans med representanter från de riksorganisationer och organisationer med nationella uppdrag inom folk- och världsmusiken och den folkliga dansen i Sverige. Vi vill arbeta för tryggande, utvecklande och förbättrande av villkoren för all traditionsbaserad musik och dans oavsett ursprung och representera genren i frågor som rör traditionell musik och dans gentemot Statens Kulturråd och andra nationella organ.
Vi driver nu flera gemensamma projekt som till exempel Folk & Världsmusikgalan, Världens musik och Dans- och Spelmansstämman i Kungsträdgården. Konkreta projekt leds och administreras av någon av rådets medlemmar som t.ex. att Folk & Världsmusikgalan nu leds och administreras av Riksförbundet för Folkmusik och Dans.  

Ur Handlingsplan för traditionell musik o dans
Redan i dag pågår samarbeten inom genren och med andra genrer på flera håll framför allt via organisationerna. Detta möjliggör för genren att få ett ökat genomslag för målsättningar, särskilt i de fall då de sammanfaller med motsvarande mål hos andra genrer.
Samarbetet bör fortsätta och utvecklas som ett viktigt led i genrens representation i kulturlivet. Det är också viktigt att genren är representerad i sammanhang som direkt eller indirekt påverkar den. Det kan exempelvis gälla styrelser av olika slag samt
representation i de organ som beslutar över olika typer av stöd och i regionala dialoger. Genren ska också vara en självklar samarbets och samtalspartner i arbetet med att tillämpa Unescokonventionen om det immateriella kulturarvet.

Frågor om struktur och samverkan är dessutom viktiga för att samordna och koordinera de åtgärdsförslag som anges inom de olika delområdena. Genom detta stärker genren sin röst både utåt gentemot politiker, myndigheter, utbildningsväsendet etc. och inåt i de egna leden.
Ett område att se över är att i linje med Musikarrangörer i samverkans (MAIS) krav lyfta frågan om att stöd som går till produktion ska omfördelas och komma arrangörerna till godo. En annan fråga rör länsmusikens ansvar för de kulturpolitiska målen, där stödet till genren varierar kraftigt geografiskt. Förutsättningarna för Musikalliansens verksamhet behöver ses över så att de bättre motsvarar behoven hos genren.

Vi är angelägna om att arbetet med handlingsplaneninte ska avstanna i och med att den färdigställts. Därför har organisationerna gemensamt ambitionen att bilda ett övergripande nätverk med namnet Nationellt råd för traditionell musik och dans. Eric Sahlström Institutet kommer att vara samordningskansli för nätverkets arbete. I rådet kommer organisationerna att vara företräddavid starten. Målsättningen är att inom kort utöka rådet med representanter från världsmusikscenen och musik och dans högskolorna. Rådets arbete ska inledningsvis fokuseras på att följa upp arbetet med handlingsplanen. Det kommer på sikt också ha som uppdrag att initiera insatser och åtgärder som syftar till att främja genren. Det kommer också ha en viktig roll i att koordinera samarbetet mellan genrens olika aktörer.